Održana Glavna planska konferencija za Terensku vježbu, u sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”

U utorak, 29. juna 2021. godine u Banja Luci se održala Glavna planska konferencija za terensku vježbu. Glavni cilj konferencije je bio obilazak lokacija vježbe na širem području Banja Luka i dogovor oko izrade elaborata vježbe sa svim potrebnim elementima, a sama vježba je planirana za prvu polovinu oktobra 2021.

Na konferenciji je sudjelovao po jedan predstavnik svakog od partnera u projektu (Ministarstvo sigurnosti / bezbjednosti BiH, Federalna uprava civilne zaštite, Odjel za javnu sigurnost Brčko distrikta) ali i predstavnici Republičke uprave civilne zaštite RS koji će pružiti  organizaciju i logističku potporu te predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP kao voditelj Konzorcija sa predstavnicima Asocijacije AZUR za logističku potporu.

Ukratko o projektu:

Projekt finansira Europska unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA), a trajanje projekta je od 01.03.2019. do 01.11.2021. godine.

Projekt se sastoji od pet radnih paketa.

Opći cilj Projekta je smanjiti ranjivost na prirodne i druge katastrofe, na svim nivoima Bosne i Hercegovine.

Share: