Završna vježba u sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu” – EU CZ BiH Banja Luka 2021. (11.10-15.10.2021. godine)

Ravnateljstvo za civilnu zaštitu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR (u daljnjem tekstu: Konzorcij), su provodili projekt „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“ (u daljnjem tekstu: Projekt). Ovaj projekat za opći/opšti cilj je imao smanjenje ranjivosti na prirodne i druge katastrofe na svim nivoima Bosne i Hercegovine.

Projekt je bio podijeljen u pet radnih paketa. Kroz radni paket 2. pod nazivom “Obuka za interventne i spasilačke postrojbe/jedinice” planirana je provedba obuke za traganje i spašavanje iz ruševina, obuke za spašavanje na vodi, obuke za upravljanje kampom, trening trenera i terenska vježba. Terenska vježba (FEX) se organizirala od strane Konzorcija (Ravnateljstvo civilne zaštite MUP RH i Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, uz podršku korisnika projekta) kao glavna aktivnost radnog paketa 2. te će na vježbu sudjelovati polaznici praktičnih obuka koje su provedene u okviru radnog paketa 2.

Terenska vježba se održala na širem području Banja Luke od 11. do 15. 10. 2021. godine a u vježbi uz terenski dio bio je provjeren proces komunikacija između operativnih centara svih sudionika/učesnika vježbe

0d 09.10. 2021. godine, na lokaciji Banja Luke nastavljene su praktične pripreme za provođenje vježbe “EU CZ BiH – Banja Luka 2021”, a koje su u organizaciji i neposrednom prisustvu Asocijacije AZUR počeli 10-tak dana ranije. Pripreme su provodene na četiri lokacije: Incel (USAR), Trapisiti Vrbas i Jezero (WR), te Zalužani (Baza operacija i Camp Management ). Ovom prilikom su obiđene lokacije operacija sa aspekta i dodatnih provjera provođenja svih pripremnih radnji, provjerene su spremnosti timova, izvršena je akteditiranje istih.

Prilikom priprema za organizaciju veježbe održan je sastanak provoditelja vježbe sa predstavnicima Crvenog krsta Republike Srpske i Crvenog krsta Brčko Distrikta BiH, gdje je dogovoren angažman markiranata u vježbi i spašavanja na vodi i spašavanja i traganja iz ruševina, te na podizanju kampova.

Scenarij terenske vježbe civilne zaštite EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021 se temeljio se na realnim ranjivostima u Bosni i Hercegovini i regiji koji su se dogodili ili bi se mogli dogoditi, te u tom segmentu terenska vježba je pokazala stanje operativne pripravnosti za efikasan odgovor.

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu pruža pravni i operativni okvir za europsku suradnju u pomoći civilne zaštite unutar i izvan Europske unije te je buio aktiviran u scenariju vježbe kako bi se simulirale aktivnosti traženje i prihvata međunarodne pomoći putem Centra za koordinaciju odgovora u izvanrednim situacijama – ERCC. Vježba je osigurala platformu uvježbavanja za sve uključene sudionike iz područja civilne zaštite i št je rezultiralo jačanjem razumijevanja načina provedbe međunarodne operacije civilne zaštite Vježbom će se poboljšala operativna suradnja, kao i tehničke vještine među svim sudionicima. Nadalje, uvećano je znanje o alatima i kapacitetima Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

PLANIRANJE VJEŽBE

Kako bi se osiguralo pravovremeno i efikasno planiranje vježbe, u okviru radnog paketa 2. održane su tri planske konferencije:

 • Inicijalna planska konferencija – IPC, 05.11.2020. (Sarajevo)
 • Glavna planska konferencija – MPC, 29.06.2021. (Banja Luka)
 • Završna planska konferencija – FPC, 07.09 2021. (Banja Luka)

Na planskim konferencijama sudjelovali su predstavnici Konzorcija i svih partnera iz Bosne i Hercegovine, kroz formiran tim za planiranje vježbe. Tijekom konferencija organiziran je obilazak lokacija vježbe na širem području Banja Luke te su provedeni dogovori oko izrade elaborata vježbe sa svim potrebnim elementima vježbe (detaljni scenarij, ciljevi vježbe, sudionici vježbe, priprema lokacija, dinamika vježbe, plan logistike i sigurnosti, program za promatrače i analiza vježbe).

TEMA I CILJEVI VJEŽBE

Glavna tema vježbe je bila djelovanje sustava zaštite i spašavanja u slučaju poplava i klizišta na području Bosne i Hercegovine te aktiviranje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Glavni ciljevi vježbe su bili:

a) Koordinacija aktivnosti između svih sudionika sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini kod odgovora na katastrofu

b) Provjera osposobljenosti timova civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina, timova za spašavanje na vodi i timova za kamp menadžment iz svih sudionika sistema zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine koji su završili obuku kroz radni paket 2.

c) Provjera osposobljenosti pripadnika tima za prihvat međunarodne pomoći (Host Nation Support) koji su završili obuku kroz radni paket 1.

d) Uspostava i vođenje baze operacije za smještaj timova civilne zaštite

e) Uspostava i vođenje kampa za smještaj evakuiranih ljudi

f) Komunikacijska koordinacija operativnih centara svih sudionika sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini

g) Provjera procedura za operativno djelovanje timova civilne zaštite na terenu u slučaju poplava i klizišta te koordinacija aktivnosti sa nadležnim štabom civilne zaštite

h) Koordinacija aktivnosti kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (EUCPT i ERCC), traženje i prihvat međunarodne pomoći

i) Implementacija naučenih lekcija u važeće propise koji definiraju sistem zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine.

SUDIONICI VJEŽBE

Na vježbi su sudjelovali svi dijelovi u sistemu zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine kod odgovora na katastrofu, odnosno njihovi pripadnici koji su prošli obuku u okviru radnog paketa 2. Projekta na sljedeći način:

Ministarstvo sigurnosti / bezbjednosti BiH:

 • Operativno-komunikacijski centar BiH – 112
 • Tim za potporu države domaćina.

Federalna uprava civilne zaštite:

 • Operativni centar
 • Modul za traganje i spašavanje u ruševinama
 • Modul za traganje i spašavanje na vodi
 • Modul za upravljanje kampom.

Republička uprava civilne zaštite:

 • Republički operativno-komunikacijski centar
 • Modul za traganje i spašavanje u ruševinama
 • Modul za traganje i spašavanje na vodi
 • Modul za upravljanje kampom.

Odjel za javnu sigurnost – bezbjednost Brčko Distrikta BiH:

 • Operativno-komunikacijski centar
 • Modul za traganje i spašavanje u ruševinama
 • Modul za traganje i spašavanje na vodi
 • Modul za upravljanje kampom

Na vježbi su sudjelovale i operativne snage vodećeg partnera u Konzorciju temeljem ugovora Ravnateljstvo civilne zaštite – MUP-a Republike Hrvatske:

 • Operativni centar civilne zaštite
 • Kombinirani modul (traganje i spašavanje iz ruševina; traganje i spašavanje u poplavama).

LOKACIJE VJEŽBE

Sve lokacije vježbe nalaze se na širem području grada Banja Luke.

 • Baza operacija i prihvatni centar (RDC): Zalužani
 • Kamp za zbrinjavanje ljudi: Zalužani
 • Traganje i spašavanje – poplave (rijeka Vrbas – Trapist i jezero Zalužani)
 • Traganje i spašavanja – klizišta (tvornica Incel i Kamenolom – rezervna lokacija)

Pripreme za izvođenje ovako složene i značajne vježbe provedene su na najvišoj razini, čime je osigurano protočno i sigurno održavanje složene završne vježbe, tijekom pandemije koronavirusa i složene sigurnosne vježbe u kojoj je sudjelovalo nekoliko stotina sudionika, nositelja sistema/sustava civilne zaštite u Bosni i Hercegovini.

Ovo prilikom se zahvaljujemo, finansijeru projekta Europskoj uniji, Delegaciji Europske unije u BiH, na podršci, konzorcijskim partnerima, korisnicima projekta, te gradu Banja Luka na gostoprimstvu.

Share: