Završna vježba u sklopu projekta “EU za bolju civilnu zaštitu” – EU CZ BiH Banja Luka 2021. (11.10-15.10.2021. godine)

Ravnateljstvo za civilnu zaštitu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR (u daljnjem tekstu: Konzorcij), provode projekt „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije“ (u daljnjem tekstu: Projekt). Ovaj projekat za opći/opšti cilj ovog projekta je smanjiti ranjivost na prirodne i druge katastrofe na svim nivoima Bosne i Hercegovine.

Projekt je podijeljen u pet radnih paketa. Kroz radni paket 2. pod nazivom “Obuka za interventne i spasilačke postrojbe/jedinice” planirana je provedba obuke za traganje i spašavanje iz ruševina, obuke za spašavanje na vodi, obuke za upravljanje kampom, trening trenera i terenska vježba. Terenska vježba se organizira od strane Konzorcija kao glavna aktivnost radnog paketa 2. te će na vježbu sudjelovati polaznici praktičnih obuka koje su provedene u okviru radnog paketa 2. Terenska vježba će se održati na širem području Banja Luke od 11. do 15. 10. 2021. godine te će uz terenski dio u vježbi biti provjeren proces komunikacija između operativnih centara svih sudionika/učesnika vježbe

0d 09.10. 2021. godine, na lokaciji Banja Luke nastavljaju se praktične pripreme za provođenje vježbe “EU CZ BiH – Banja Luka 2021”. Pripreme se provode na četiri lokacije: Incel (USAR), Trapisiti Vrbas i Jezero (WR), te Zalužani (Baza operacija i Camp Management ). Ovom prilikom su obiđene lokacije operacija sa aspekta i dodatnih provjera provođenja svih pripremnih radnji, provjerene su spremnosti timova, izvršena je akteditiranje istih.

Ovom prilikom je održan sastanak i sa predstavnicima crvenog krsta Republike Srpske i Crvenog krsta Brčko Distrikta BiH, sa voditeljima vježbe, gdje je dogovoren angažman markiranata u vježbi i spašavanja na vodi i spašavanja i traganja iz ruševina, te na podizanju kampova.

Scenarij terenske vježbe civilne zaštite EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021 temelji se na realnim ranjivostima u Bosni i Hercegovini i regiji koji su se dogodili ili bi se mogli dogoditi te u tom segmentu terenska vježba će pokazati stanje operativne pripravnosti za efikasan odgovor.

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu pruža pravni i operativni okvir za europsku suradnju u pomoći civilne zaštite unutar i izvan Europske unije te će biti aktiviran u scenariju vježbe kako bi se simulirale aktivnosti traženje i prihvata međunarodne pomoći putem Centra za koordinaciju odgovora u izvanrednim situacijama – ERCC. Vježba će osigurati platformu uvježbavanja za sve uključene sudionike iz područja civilne zaštite i rezultirati će jačanjem razumijevanja načina provedbe međunarodne operacije civilne zaštite Vježbom će se poboljšati operativna suradnja, kao i tehničke vještine među svim sudionicima. Nadalje, povećati će se znanje o alatima i kapacitetima Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

PLANIRANJE VJEŽBE

Kako bi se osiguralo pravovremeno i efikasno planiranje vježbe, u okviru radnog paketa 2. održane su tri planske konferencije:

 • Inicijalna planska konferencija – IPC, 05.11.2020. (Sarajevo)
 • Glavna planska konferencija – MPC, 29.06.2021. (Banja Luka)
 • Završna planska konferencija – FPC, 07.09 2021. (Banja Luka)

Na planskim konferencijama sudjelovali su predstavnici Konzorcija i svih partnera iz Bosne i Hercegovine, kroz formiran tim za planiranje vježbe. Tijekom konferencija organiziran je obilazak lokacija vježbe na širem području Banja Luke te su provedeni dogovori oko izrade elaborata vježbe sa svim potrebnim elementima vježbe (detaljni scenarij, ciljevi vježbe, sudionici vježbe, priprema lokacija, dinamika vježbe, plan logistike i sigurnosti, program za promatrače i analiza vježbe).

TEMA I CILJEVI VJEŽBE

Glavna tema vježbe je djelovanje sustava zaštite i spašavanja u slučaju poplava i klizišta na području Bosne i Hercegovine te aktiviranje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Glavni ciljevi vježbe su:

a) Koordinacija aktivnosti između svih sudionika sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini kod odgovora na katastrofu

b) Provjera osposobljenosti timova civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina, timova za spašavanje na vodi i timova za kamp menadžment iz svih sudionika sistema zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine koji su završili obuku kroz radni paket 2.

c) Provjera osposobljenosti pripadnika tima za prihvat međunarodne pomoći (Host Nation Support) koji su završili obuku kroz radni paket 1.

d) Uspostava i vođenje baze operacije za smještaj timova civilne zaštite

e) Uspostava i vođenje kampa za smještaj evakuiranih ljudi

f) Komunikacijska koordinacija operativnih centara svih sudionika sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini

g) Provjera procedura za operativno djelovanje timova civilne zaštite na terenu u slučaju poplava i klizišta te koordinacija aktivnosti sa nadležnim štabom civilne zaštite

h) Koordinacija aktivnosti kroz Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (EUCPT i ERCC), traženje i prihvat međunarodne pomoći

i) Implementacija naučenih lekcija u važeće propise koji definiraju sistem zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine.

SUDIONICI VJEŽBE

Na vježbi će sudjelovati svi entiteti sistema zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine kod odgovora na katastrofu, odnosno njihovi pripadnici koji su prošli obuku u okviru radnog paketa 2. Projekta na sljedeći način:

Ministarstvo sigurnosti / bezbjednosti BiH:

 • Operativno-komunikacijski centar BiH – 112
 • Tim za potporu države domaćina.

Federalna uprava civilne zaštite:

 • Operativni centar
 • Modul za traganje i spašavanje u ruševinama
 • Modul za traganje i spašavanje na vodi
 • Modul za upravljanje kampom.

Republička uprava civilne zaštite:

 • Republički operativno-komunikacijski centar
 • Modul za traganje i spašavanje u ruševinama
 • Modul za traganje i spašavanje na vodi
 • Modul za upravljanje kampom.

Odjel za javnu sigurnost – bezbjednost Brčko Distrikta BiH:

 • Operativno-komunikacijski centar
 • Modul za traganje i spašavanje u ruševinama
 • Modul za traganje i spašavanje na vodi
 • Modul za upravljanje kampom.

Na vježbi će sudjelovati i operativne snage vodećeg partnera u Konzorciju temeljem ugovoraRavnateljstvo civilne zaštite – MUP RH:

 • Operativni centar civilne zaštite
 • Kombinirani modul (traganje i spašavanje iz ruševina; traganje i spašavanje u poplavama).

LOKACIJE VJEŽBE

Sve lokacije vježbe nalaze se na širem području grada Banja Luke.

 • Baza operacija i prihvatni centar (RDC): Zalužani
 • Kamp za zbrinjavanje ljudi: Zalužani
 • Traganje i spašavanje – poplave (rijeka Vrbas – Trapist i jezero Zalužani)
 • Traganje i spašavanja – klizišta (tvornica Incel i Kamenolom – rezervna lokacija)

Pripreme za provođenje ovako kompleksne i značajne vježbe se provode na najvećem nivou.

Share: