Aktivnosti

Aktivnosti

Dokumentacija iz oblasti zaštite od požara i oblasti zaštite od prirodnih i drugih nesreća / elementarnih nepogoda (izrađena u sklopu radnog paketa Projekta: WP 3. Projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”) 

RS: Dokumenti za područje Republike Srpske (procjene i planovi – zaštita od požara i zaštita i spasavanje od elementarnih nepogoda)

FBIH: Dokumenti za područje Federacije Bosne i Hercegovine (procjene i planovi zaštita od požara i zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća)

Radni materijal – Brošure i Letci namjenjeni za podjelu lokalnim zajednicama (općinama / opštinama) koje su obuhvaćene Projektom “EU za bolju civilnu zaštitu”

Brošura DRR (zaštita i spašavanje / spasavanje)

Letak DRR (zaštita i spašavanje / spasavanje)

NAPOMENA: Zbog pandemije coronavirusa SARS CoV 2, aktivnosti projekta koje podrazumjevaju radionice i vježbe odložene su do kraja prvog kvartala 2021. godine, kada se očekuje povoljnija epidemiološka situacija, koja će dozvoliti sigurno / bezbjedno okupljanje učesnika / polaznika radionica i vježbi.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union.
Its contents are the sole responsibility of AZUR Association and do not necessarily reflect the views of the European Union